แนะนำศูนย์

ศูนย์การเรียนรู้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพื้นที่โดยประมาณ 215 ตารางเมตร บริเวณโดยรอบศูนย์การเรียนรู้ฯ มีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิต 1,544.2 กิโลวัตต์ต่อวัน และศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล หรือ Biomass Power Plant Learning Center ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ สำนักงาน กกพ. ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง

โดยศูนย์การเรียนรู้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนที่สมบูรณ์ทั้งด้านการเรียนรู้แบบทฤษฎี และสัมผัสกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์นำมาใช้งานจริง ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ในส่วนการเรียนรู้แบบทฤษฎีจะมีเนื้อหาตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จนถึงการนำไฟฟ้ามาใช้ รวมไปถึงขั้นตอนการกำจัดซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว รวมไปถึงแนวทางการจัดหา การผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในภาคส่วนต่าง ๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และผลกระทบของการใช้พลังงานให้กับทุกคนที่ได้เข้าเยี่ยมชม