ZONE 1

Demand and Supply-Side Management: DSSM โซนที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อปูพื้นให้มีความเข้าใจสถานการณ์พลังงานของประเทศ Demand and Supply-Side Management: DSSM คือระบบแสดงข้อมูลค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในประเทศไทย และข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า ในประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และข้อมูลการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศมาเลเซีย โดยจะนำเสนอออกมาในรูปแบบ Interactive Media จำนวน 2 ชุด ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สามารถสัมผัสหน้าจอ และในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์